مشکل کار نکردن رویداد on click بعد از استفاده از Ajax در Jquery

مشکل کار نکردن رویداد on click بعد از استفاده از Ajax در Jquery

کد HTML

<a class="gm-noti-more-info"  data-id="{{Id}}" data-action="read"><i class="fa fa-info" aria-hidden="true"></i></a>
<a class="gm-noti-more-info"  data-id="{{Id}}" data-action="delete"><i class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></i></a> 

نمونه کد Jquery

کد زیر نمونه کد اصلاح شده است.

$(document).on('click', 'a.gm-noti-more-info', function (e) {
    e.preventDefault();
    
    var el = $(this);
    var action = el.data("action");

    if (action == "delete") {
        SetNoticationIsRead(el.data("id"));
    }
    else if (action == "read") {
        GetNotiDetails(e, el.data("id"), el);
    }
});

اشتراک گذاری