تفاوت معماری و پروتکل

تفاوت معماری و پروتکل

معماری (نرم افزار)

در توسعه نرم افزار معماری اشاره به طراحی و ساختار کلی یک سیستم یا برنامه نرم افزاری دارد. معماری تعریف می کند که اجزای مختلف یک سیستم چگونه با هم تعامل داشته باشند، چگونه داده درون سیستم جریان پیدا کند و چگونه سیستم برای برآورده کردن نیازمندی های functional, non-functional سازماندهی شود.

معماری نرم افزار روی تصمیمات طراحی سطح بالا مثل انتخاب زبان برنامه نویسی، فریم ورک و تکنولوژی ها، تقسیم سیستم به ماژول ها یا مولفه ها و سازماندهی کلی سیستم تمرکز دارد.

معماری نرم افزار خوب، برای تضمین اینکه سیستم نرم افزاری در طول زمان scalable, mainainable, extensible باشه حیاتی است.

معماری نرم افزار یک blueprint برای توسعه دهندگان فراهم میکنه تا در زمان پیاده سازی سیستم دنبال کنند و به تضمین اینکه سیستم نیازمندی های هدف را برآورده می کند کمک کند.

پروتکل (نرم افزار)

در زمینه نرم افزار، پروتکل اشاره به مجموعه ای از قوانین یا قراردادها دارد که بر چگونگی انتقال داده و دریافت آن بین سیستم ها یا مولفه های مختلف حکمرانی می کند. پروتکل ها فرمت داده، دنباله پیام های تبادل شده سیستم ها و عکس العمل هایی که سیستم ها باید در پاسخ به پیام های مختلف به کار بگیرند را تعریف میکند.

پروتکل ها برای توانمند سازی ارتباطات و همکاری بین سیستم ها و مولفه های نرم افزاری مختلف ضروری هستند. پروتکل ها تضمین می کنند که سیستم ها میتوانند یک دیگر را بفهمند و به طور موثر با هم کار کنند، حتی اگر توسط vendor های مختلف یا با تکنولوژی های مختلف توسعه داده شده باشند.

مثال هایی از پروتکل ها در نرم افزار شامل: http برای ارتباطات وب، tcp/ip برای ارتباطات شبکه و smtp بریا ارتباطات ایمیل.

نتیجه گیری

معماری نرم افزار روی طراحی و ساختار کلی یک سیستم نرم افزاری تمرکز داره، در حالیکه  پروتکل های نرم افزاری قوانین و قواعد برای ارتباطات بین سیستم ها و مولفه ها را تعریف میکنند. معماری خوب در ساخت سیستم های نرم افزاری گسترش پذیر و قوی کمک می کند و پروتکل همکاری و تعامل بین سیستم های مختلف را ممکن می سازد.

 

منبع: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-architecture-and-protocol-software

اشتراک گذاری