آزاد سازی فضای دیسک - پاک کردن لاگ های systemd journal در ubuntu 20.04

آزاد سازی فضای دیسک - پاک کردن لاگ های systemd journal در ubuntu 20.04

در مثال زیر با استفاده از ابزار Disk Usage Analyzer، مشخص شده که /var/log/journal به اندازه 4 گیگابایت فضا اشغال کرده است.

systemd سیستم لاگ گذاری خودش به نام journal را دارد و فایل های لاگ در /var/log/journal ذخیره می شوند. 

تا زمانی که برای هر نوع دیباگ  نیازی به لاگ ها نداشته باشیم، حذف این فایل ها امن است. برای حذف بایستی گام های زیر را طی کنیم.

۱- ترمینال را باز می کیم و فضای اشغال شده توسط فایل های journal را ملاحظه می کنیم.

journalctl --disk-usage

۲- اگر تصمیم به حذف لاگ گرفته اید دستور زیر را وارد کنید تا فایل های journal را rotate کند. همه فایل های journal فعال اخیر به صورت آرشیو شده علامت گذاری می شوند و لذا در آینده روی آنها چیزی نوشته نمی شود.

sudo journalctl --rotate

۳- حالا لاگ های journal را با انتخاب یکی از دستورات زیر حذف کنید.

* حذف لاگ های journal قدیمی تر از x روز.

sudo journalctl --vacuum-time=2days

* حذف فایل های لاگ به طوری که بعد از حذف به میزان مشخص شده فضا اشغال کرده باشند.

sudo journalctl --vacuum-size=100M

* حذف لاگ های قیمی به تعداد x :

sudo journalctl --vacuum-files=5

۴- شما میت وانید فایل پیکربندی را ویرایش کنید تا میزان فضایی که لاگ journal اشغال می کند را محدود کنید. (برای مثال 100 مگابایت).

دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید و تا فایل را ویرایش کنید:

sudo -H gedit /etc/systemd/journald.conf

زمانی که فایل بازی میش ود خطا #SystemMaxUse= را از حالت کامنت خارج کنید و به SystemMaxUse=100M تغییر دهید.

فایل را ذخیره کنید و systemd daemon را با دستور زیر بارگذاری مجدد کنید.

systemctl daemon-reload

منبع:

https://ubuntuhandbook.org/index.php/2020/12/clear-systemd-journal-logs-ubuntu/

اشتراک گذاری