گرفتن فهرست زیر داریکتوری ها در یک مسیر خاص ASP.net

گرفتن فهرست زیر داریکتوری ها در یک مسیر خاص ASP.net

در این مثال ما قصد داریم به صورت وب سرویس فهرست پوشه های موجود در یک مسیر را بگیریم و آن را به صورت Json به سمت کلاینت برگردانیم.

 

[WebMethod]
        public string GetFolderSubFolderList(string path)
        {
            try
            {
                var fList = new DirectoryInfo(Server.MapPath(path)).GetDirectories()
                    .Select(c => new
                    {
                        c.Name
                    })
                    .ToList();
                return new JavaScriptSerializer().Serialize(fList);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                return GetExceptionJson(ex);
            }
            
        }
 

private string GetExceptionJson(Exception ex)
        {
            return GetJsonString(0, ex.Message);
        }

        private string GetJsonString(int status, string message)
        {
            var data = new { Status = status, Message = message };
            return new JavaScriptSerializer().Serialize(data);
        }

اشتراک گذاری