انتخاب نام ستون های یک جدول در MYSQL

انتخاب نام ستون های یک جدول در MYSQL

INFORMATION_SCHEMA دسترسی به متا دیتا بانک اطلاعات که شامل اطلاعاتی در رابطه با سرور MySql  همچون نام بانک اطلاعات یا جداول، نوع داده ستون ها، یا امتیازات دسترسی است را برای ما فراهم می کند. اصلاحات دیگری که اغلب برای این اطلاعات به کار می رود دیکشنری داده یا کاتالوگ سیستم هستند.

نکات کاربردی INFORMATION_SCHEMA

 

INFORMATION_SCHEMA یک بانک اطلاعات درون هر نمونه از MySql‌است. مکانی که اطلاعات در رابطه با همه بانک های اطلاعات دیگر که سرور MySql نگهداری می کند در خود دارد. بانک اطلاعات INFORMATION_SCHEMA شامل چندین جدول فقط خواندنی است. آنها در واقع view هستند و بر مبنای جداولی که ما می شناسیم نیستیند، لذا هیچ فایل مرتبط با آنها وجود ندارد و شما نمیتوانید تریگیری رو آنها ست کنید. همچنین هیچ دیکشنری بانک اطلاعاتی با آن نام وجود ندارد.

 

همچنین شما می تویانید با استفاده از دستور USE به عنوان بانک اطلاعات پیش فرض انتخاب کنید، شما فقط می توانید محتوای جداول را بخوانید ولی نمی توانید عملیات INSERT, UPDATE , DELETE را روی آنها اجرا کنید.

یکی از مثال های کاربردی در این زمینه انتخاب نام ستون های جدول مشخصی است.

SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = 'نام بانک اطلاعات' AND TABLE_NAME = 'نام جدول';

اشتراک گذاری