نمایش آیکن ذره بین روی تصویر با رفتن ماوس روی آن

نمایش آیکن ذره بین روی تصویر با رفتن ماوس روی آن

قطعه کد مورد نظر CSS

/* jquery-method */

span.roll {
  background: url(../img/mag.png) center center no-repeat #000;
  height: 100%;
  position: absolute;
  width: 100%;
  z-index: 10;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #000;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 4px #000;
  box-shadow: 0px 0px 4px #000;
  padding-right: 15px;
  right: 0px;
  left: 0px;
}

قطعه کد JS مورد نظر

<script>
  $(function() {
// OPACITY OF BUTTON SET TO 0%
    $(".roll").css("opacity","0");

// ON MOUSE OVER
    $(".roll").hover(function () {

// SET OPACITY TO 70%
        $(this).stop().animate({
          opacity: .7
        }, "slow");
      },

// ON MOUSE OUT
      function () {

// SET OPACITY BACK TO 50%
        $(this).stop().animate({
          opacity: 0
        }, "slow");
      });
  });
</script>

قطعه کد HTML مورد نظر

<a class="image" href="./product/kgaKFrf9nlT5VG.png"
  data-lightbox="example-set" data-title="">
  <span class="roll"></span>
  <img src="./uploaded/product/kgaKFrf9nlT5VG.png" title="" alt=""/>
</a>

نکته:‌ پیش از این ها حتما بایستی کتابخانه Jquery.js - Lightbox.js - Lightbox.css را فراخوانی کرده باشیم.

همچنین فایل تصویر ذره بین از قسمت زیر قابل دریافت است:

/uploader/files/mag.png

اشتراک گذاری