توابع و رویدادهای پر کاربرد در Jquery

توابع و رویدادهای پر کاربرد در Jquery

مساله ۱ - گرفتن مقدار و متن option انتخاب شده در Jquery

<select id="yourdropdownid">
  <option value="4">Client Name</option>
  <option value="1">abc</option>
</select>

اگر در select فوق گزینه اول انتخاب شده باشد نتیجه به صورت زیر خواهد بود.

("#yourdropdownid option:selected").text(); // Client Name
("#yourdropdownid option:selected").val(); // 4

مساله ۲ - بروز کردن یا refresh‌ کردن صفحه با استفاده Javascript

به طور مثال در صورتی که بخواهیم صفحه را بعد از کلیک روی بخشی خاص refresh کنیم از قطعه کد زیر استفاده می کنیم.

$('#something').click(function() {
  location.reload();
});

مساله ۳ - جلوگیری از Submit شدن فرم با زدن دکمه Enter در Jquery

$(document).ready(function () {
  $(window).keydown(function (event) {
    if (event.keyCode == 13) {
      event.preventDefault();
      return false;
    }
  });
});
اشتراک گذاری