جایگزین Thread.Sleep در Asp.net Core

جایگزین Thread.Sleep در Asp.net Core

شما می توانید از 2 روش زیر استفاده کنید:

 

جهت توقف کامل برنامه(Synchronus) به مدت n ثانیه و سپس ادامه برنامه از متد زیر استفاده می کنیم
Task.Delay(2000).Wait(); // Wait 2 seconds with blocking


جهت توقف این بخش از برنامه (asynchronous) به متد n ثانیه از متد زیر استفاده می کنیم. 

نکته: از عملگر await فقط می توان در متدهایی استفاده کرد که async باشند.

 

await Task.Delay(2000); // Wait 2 seconds without blocking

اشتراک گذاری