پیام های وضعیت HTTP - کدهای خطا

پیام های وضعیت HTTP - کدهای خطا

1XX: اطلاعات

کد پیام توضیح
100 Continue سرور یک سربار درخواست دریافت کرده است و کلاینت باید اقدام به ارسال بدنه درخواست کند.
101 Switching Protocols درخواست کننده از سرور خواسته تا بین پروتکل ها سوییچ کند.
103 Checkpoint در رابطه با پیشنهاد از سرگیری درخواست های PUT یا POST که لغو شده اند استفاده شده است

2XX: موفقیت آمیز

کد پیام توضیح
200 OK درخواست بدون مشکل است. (این پاسخ استاندارد برای درخواست های HTTP موفقیت آمیز است)
201 Created درخواست کامل شد و یک منبع جدید ایجاد شد
202 Accepted درخواست برای پردازش پذیرفته شد اما پردازش کامل نشد
203 Non-Authoritative Information درخواست با موفقیت پردازش شد اما اطلاعاتی برمی گرداند که ممکن است از منبع دیگر باشد
204 No Content درخواست با موفقیت پردازش شد اما محتوایی بر نمیگرداند
205 Reset Content درخواست با موفقیت پردازش شد اما محتوایی بر نمی گرداند و از درخواست کننده می خواهد نمای سند (document view) را reset کند
206 Partial Content سرور به خاطر طیف سربار ارسال شده توسط کلاینت تنها در حال دریافت بخشی از منابع است

3XX: تغییر مسیر

کد پیام توضیح
300 Multiple Choices لیست لینک. کاربر م یتواند یک لینک را انتخاب کند و به موقعیت آن برود. حداکثر ۵ آدرس
301 Moved Permanently صفحه درخواست شده به URL جدید منتقل شده است.
302 Found صفحه درخواست شده موقتا به یک URL جدید منتقل شده است
303 See Other صفحه درخواست شده می تواند در یک URL دیگر یافت شود
304 Not Modified نشان می دهد صفحه درخواست شده نسبت به درخواست قبلی تغییری نکرده است
306 Switch Proxy خیلی وقت است استفاده نمی شود
307 Temporary Redirect صفحه درخواست شده موقتا به یک URL جدید منتقل شده است
308 Resume Incomplete در رابطه با پیشنهاد از سرگیری درخواست های PUT یا POST که لغو شده اند استفاده شده است

4XX: خطای کلاینت

کد پیام توضیح
400 Bad Request درخواست با توجه نحو نوشتاری بد (bad syntax) قابل انجام نیست
401 Unauthorized درخواست یک درخواست قانونی بود اما سرور از پاسخ به آن امتناع می کند. خطا ممکن است در زمان اعتبارسنجی رخ داده باشد.
402 Payment Required برای استفاده آینده رزرو شده است
403 Forbidden درخواست یک درخواست قانونی بود اما سرور از پاسخ به آن امتناع می کند
404 Not Found صفحه درخواست شده پیدا نشد اما ممکن است در آینده دوباره در دسترس باشد
405 Method Not Allowed درخواست فرستاده شده اما متد درخواست توسط این صفحه پشتیبانی نمی شود
406 Not Acceptable سرور فقط میتواند پاسخی را تولید کند که توسط کلاینت پذیرفته شده نیست
407 Proxy Authentication Required کلاینت باید اول خودش را با پروکسی اعتبارسنجی کند
408 Request Timeout زمان انتظار سرور برای درخواست به پایان رسیده است
409 Conflict درخواست به علت برخورد (conflict) در درخواست نمی تواند کامل شود
410 Gone صفحه درخواست شده خیلی وقت است در دسترس نیست
411 Length Required طول محتوی (Content-Length) تعریف نشده است. سرور درخواست را بدون آن نمیپذیرد
412 Precondition Failed شرط مشخص شده در درخواست از نظر سرور false ارزیابی شده است
413 Request Entity Too Large سرور درخواست را نخواهد پذیرفت زیرا موجودیت درخواست خیلی بزرگ است
414 Request-URI Too Long سرور درخواست را نخواهد پذیرفت زیرا URL خیلی بلند است. زمانی رخ می دهد که شما یک درخواست POST را یه یک درخواست GET با اطلاعات پرس و جوی بلند تبدیل می کنید
415 Unsupported Media Type سرور درخواست را نخواهد پذیرفت زیرا نوع رسانه پشتیبانی نمی شود
416 Requested Range Not Satisfiable کلاینت درخواست بخشی از فایل را کرده است اما سرور نمی توانم آن بخش را تامین کند
417 Expectation Failed سرور نمی تواند خواسته هایی را که انتظار می رود با خطا مواجه شوند را برآورده سازد

5XX: خطای سرور

کد پیام توضیح
500 Internal Server Error پیام خطای عمومی. زمانی با این خطا مواجه میشویم که پیام مشخص تری موجود نباشد
501 Not Implemented سرور یا متد درخواست را شناسایی نکرده یا اینکه توانایی انجام درخواست را ندارد
502 Bad Gateway سرور به عنوان یک گذرگاه یا پروکسی عمل می کرده و یک پاسخ اشتباه از یک سرور ارسال کننده جریان دریافت کرده است
503 Service Unavailable سرور در حال حاضر در دسترس نیست (سر ریز شده یا سقوط کرده)
504 Gateway Timeout سرور به عنوان یک گذرگاه یا پروکسی عمل می کرده و یک پاسخ در زمان موجه از سرور ارسال کننده جریان دریافت نکرده است
505 HTTP Version Not Supported سرور نسخه پروتکل HTTP استفاده شده در درخواست را پشتیبانی نمی کند
511 Network Authentication Required کلاینت برای دسترسی مجدد شبکه نیاز به اعتبارسنجی دارد