خطای laravel command not found در لینوکس

خطای laravel command not found در لینوکس

جهت رفع این مشکل از دستورات زیر استفاده میکنیم. (البته فرض بر این است که حتما composer روی سیستم شما نصب شده است.)

  • ابتدا در هر مسیری که هستیم دستور زیر را وارد میکنیم تا laravel‌ به vendor های composer‌ اضافه شود و بتوانیم از آن استفاده کنیم.
composer global require "laravel/installer"
  • بعد از آن جهت تنظیم دقیق مسیر و استفاده مستقیم از دستور Laravel‌ دستور زیر را اجرا میکنیم:
 
export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin"
 
  • در نهاست به مسیر مورد نظر جهت ایجاد پروژه لاراول رفته و دستور زیر را وارد میکنیم تا پروژه ای به نام blog ایجاد کنیم.
laravel new blog
در صورتی که دستور فوق عمل نکرد و کار شما فوری بود می تونید برای ایجاد پروژه از دستور زیر استفاده کنید (البته این مقاله رو برای این ارایه کردیم که بتونیم مستقیم از دستور laravel‌ در محیط command استفاده کنیم.) smiley
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
برای نصب نسخه خاص مثلا نسخه 5.5
composer create-project laravel/laravel blog  "5.5.*" --prefer-dist