چک صحت ورود تاریخ شمسی در PHP بوسیله عبارات منظم Regular Expression

چک صحت ورود تاریخ شمسی در PHP بوسیله عبارات منظم Regular Expression

متد مربوطه برای چک صحت تاریخ شمسی در php با استفاده از تابع preg_match

function _custom_check_jalali_date($date)
{
  if (preg_match("/^[1-9][0-9]{3}\/(0[1-9]|1[0-2])\/(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])$/", $date)) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
اشتراک گذاری