چاپ یک div خاص در صفحه HTML توسط javascript

چاپ یک div خاص در صفحه HTML توسط javascript

برای چاپ بخش خاصی از صفحه ابتدا div مورد نظر را در قسمت html با یک id مشخص می کنیم.

<div id="divCalendar"></div>

سپس دکمه ای برای چاپ می نویسیم که با کلیک روی آن تابع javascript مورد نظر فراخوانی شود. ورودی این تابع شناسه div مورد نظر می باشد.

<a class="w3-btn" id="btnPrint" name="btnPrint" onclick="printDiv('divCalendar')">چاپ </a>

تابع چاپ

function printDiv(id) {

 

    var printContents = document.getElementById(id).innerHTML;
    var originalContents = document.body.innerHTML;
    document.body.innerHTML = printContents;
    window.print();
    document.body.innerHTML = originalContents;
}