معرفی توابع پر کاربرد PHP

معرفی توابع پر کاربرد PHP

1. strtolower

حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند. شکل کلی

string strtolower ( string $string )

خروجی تابع فوق یک رشته است که کلیه حروف آن به صورت حروف کوچک نمایش داده می شوند. مثال:

$str "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str strtolower($str);

1. strtoupper

حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند. شکل کلی

string strtoupper ( string $string )

خروجی تابع فوق یک رشته است که کلیه حروف آن به صورت حروف بزرگ نمایش داده می شوند.

$str "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str strtoupper($str);