تنظیم مقدار Session در چارچوب Code Igniter

تنظیم مقدار Session در چارچوب Code Igniter

به منظور تنظیم Session مراحل زیر را دنبال میکنیم

1. applications - > config - > config.php

2 . $config['sess_expiration'] = n; //

n مقدار زمانی است که session‌ معتبر خواهد بود و مقدار آن به ثانیه محاسبه می شود. اگر مقدار آن را برابر 0 قرار دهیم به این معنی خواهد بود که session‌ نامحدود بوده و تنها با بسته شدن مرورگر session از بین می رود.