چک کردن ورود صحیح نام کاربری فقط شامل حروف و اعداد انگلیسی username check

چک کردن ورود صحیح نام کاربری فقط شامل حروف و اعداد انگلیسی username check

تابع چک صحت نام کاربری در PHP توسط عبارات با قاعده

این تابع بررسی می کند رشته ورودی با حروف آغاز شده و رشته ورودی بین ۵ تا ۲۰ کاراکتر طول داشته باشد. همچنین بتوان از حروف بزرگ و کوچک استفاده شده باشد

function check_username_spell($str) {

    if (!preg_match('/^[a-zA-Z][0-9a-zA-Z]{4,20}$/', strtolower( $str) )) {

         return FALSE; } else { return TRUE;

    }

}