دستورات رایج و پرکاربرد در لینوکس ubuntu

دستورات رایج و پرکاربرد در لینوکس ubuntu

دستور df به منظور مشاهده میزان فضای اشغال شده و آزاد درایو ها

دستور df اطلاعات نام درایو، مجموع بالک ها، مجموع فضای دیسک، فضای استفاده شده دیسک، فضای دیسک در دسترس و نقاطی از سیستم فایل که روی آن ها درایو ها mount شده اند را نشان می دهد.

دستور df با سوییچ -a

نمایش اطلاعات کامل در رابطه با فضای دیسک استفاده شده فایل سیستم

مشابه مورد فوق با این تفاوت که علاوه بر آن اطلاعات سیستم فایل های ساختگی را به همراه همه فضای دیسک استفاده شده و میزان استفاده آنها از حافظه را نشان می دهد.

df -a

https://www.tecmint.com/how-to-check-disk-space-in-linux/

اشتراک گذاری