خطای Commands out of sync; you can't run this command now در Codeigniter

خطای Commands out of sync; you can't run this command now در Codeigniter

در زمان استفاده از stored procdure ها در کدایگنایتر با خطای زیر مواجه شدم.

Error Number: 2014

Commands out of sync; you can't run this command now

از نظر خودم علت بروز این خطا فراخوانی پشت سر هم ۲ store procedure است که با راه حل زیر این مشکل بر طرف شد. بعد از هر بار اجرای store procedure در کدایگنایتر، یعنی:

$query->result()

دستورات زیر را اجرا میکنیم:

if (mysqli_more_results($this->db->conn_id))
    mysqli_next_result($this->db->conn_id);
اشتراک گذاری