نحوه استفاده از رویداد change در radio Html در Jquery

نحوه استفاده از رویداد change در radio Html در Jquery

برای استفاده از رویداد change در jquery مثال زیر را با هم مرور میکنیم

<input type="radio" name="bedStatus" id="allot" checked="checked" value="allot">Allot
<input type="radio" name="bedStatus" id="transfer" value="transfer">Transfer

سپس برای انجام کاری در زمان تغییر از قطعه کد زیر استفاده می کنیم

$(document).ready(function() {
  $('input[type=radio][name=bedStatus]').change(function() {
    if (this.value == 'allot') {
      alert("Allot Thai Gayo Bhai");
    }
    else if (this.value == 'transfer') {
      alert("Transfer Thai Gayo");
    }
  });
});