مشاهده لاگ پرس و جوهای ارسالی به MYSQL

مشاهده لاگ پرس و جوهای ارسالی به MYSQL

ایتدا در phpmyadmin و در قسمت SQL دستور زیر را تایپ می کنیم 

SET GLOBAL general_log = 'ON';

البته این دستور در خط دستور MYsql هم قابل اعمال است. سپس از قسمت 

/opt/lampp/var/mysql/file.log

را باز میکنیم. هر پرس و جویی که انجام دهیم در این فایل ثبت می شود. این کار به خود من در هنگام کار با چارچوب Code Igniter و با توجه به اینکه این چارچوب از Exception Handling در موقع کار با بانک اطلاعات پشتیبانی نمی کند بسیار زیاد در رفع یافتن خطاها و  رفع آنها کمک کرد. امیدوارم برای شما هم مفید باشه.